Смутко Світлана Валеріївна

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Базова вища освіта: Закінчила у 1995 році Технологічний університет Поділля механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік» Закінчила Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання: Доцент

У 2007 р. отримала вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 12ДЦ №018784

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 2001 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, м. Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК №013821

Email: svsmutko@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • механізми приводів робочих органів машин легкої промисловості
  • технологічні процеси галузі
  • відновлювальні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1997 р. на посаді асистента, з 2002 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Смутко С.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Данко В.М., Смутко С.В., Поліщук О.С. Розробка конструкції трекерної системи для сонячних панелей/ Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2017. №1. с. 232-235

Д.В. Прибега, С.Ю. Корсун, С.В. Смутко, Т.Д. Прибега Розробка автоматичного перемикача джерела живлення / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2017. №2. с. 254-258

С.В. Смутко, С.П .Лісевич, Д.О. Галюк Розробка автоматичної системи дозування рідких засобів для прання в пральних машинах / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2017. №2. с. 38-41

В.П.Місяць, С.П.Лісевич, О.С.Поліщук, С.В.Смутко, С.І.Пундик Аналітичні дослідження приводу кухонного комбайну / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №4. с. 62-67

С.В.Смутко, В.В. Мица, С.П. Лісевич, В.С. Неймак Удосконалення розкрійного устаткування швейних підприемств / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №4. с. 120-122

Неймак В.С., Лісевич С.П. , Смутко С.В., Прибега Д.В. Експериментальні дослідження автономного приводу для пресового обладнання машин легкої промисловості на базі гідроштовхачів /Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №5. с. 191-194

Prybeha D. IMPROVING THE QUALITY OF CUTTING OF TEXTILE MATERIALS /Prybeha D., Smutko S., Mytsa V/ online mafazine for Textile, Clothing, Lether and Technology №3, 2019. – P. 5-9.

D. Prybeha Research of the technological process of screen printing on textile and knitting materials / D. Prybeha, S. Smutko, V. Mitsa, A. Khrushch // Proceeding of the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, 16-18. 10.2019, Yambol. – 2019. – P. 344-351

Патент на корисну модель 116499 UA, МПК D06H 7/02 (2006.01) Пристрій для поперечного розрізання рулонних матеріалів / Прибега Д.В, Смутко С.В.; заявник Хмельницький національний університет — № u 2016 12039 ; заявл. 28.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10

Патент на корисну модель 127703 UA, МПК G09G 3/00, G09F 19/02, G09F 21/04 (2006.01) Блок індикації для формування динамічно розгорнутого зображення / Прибега Д.В, Смутко С.В.;— № а 2017 12816 ; заявл. 22.12.2017; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16

Патент на корисну модель 133669 UA, МПК G09G 3/00, G09F 19/02, G09F 21/04 (2006.01) Блок індикації для формування повноколірного динамічно розгорнутого зображення / Прибега Д.В, Смутко С.В.;— № а 2018 11277 ; заявл. 16.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8

Д.В. Прибега, С.В. Смутко, М.Є. Скиба, С.Ю Корсун Застосування мікропроцесорних систем керування для формування динамічно розгорнутого зображення / Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2020. №4 с. 239-247 

Патент на корисну модель 145917 UA, МПК B41F 15/02 (2006.01) Ручний трафаретний друкарський пристрій / Прибега Д.В, Смутко С.В., Скиба М.Є.;— № u 2020 05533; заявл. 26.08.2020; опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Інженерне проектування обладнання галузі : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей “Галузеве машинобудування”, “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / С. В. Смутко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 56с. Сертифікат № 73е/16. Протокол №2. від 2.18.2016 р.

Інженерне проектування обладнання галузі : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, В. І. Онофрійчук, П. С. Майдан. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 34 с. Сертифікат № 80е/18. Протокол №2. від 24.10.2018 р.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з вивчення програмно-апаратного комплексу LabVIEW для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, П.С.Майдан, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 108 с. Сертифікат № 60е/18. Протокол №2. від 24.10.2018 р.

Електронний ресурс для дистанційного навчання «Обладнання підприємств торгівлі». Номер 1242. Сертифікат №12669. Протокол №10 від 24.06.2019 р. Автори Лісевич С.П., Смутко С.В.

“Методика підготовки наукових праць: методичні вказівки до
виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, В. С. Неймак, Т. П. Романець, С. В. Смутко, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 51 с.”

Навчальні дисципліни

  • Пакети прикладних програм
  • Допуски та посадки деталей електромеханічних систем
  • Інженерне проектування обладнання галузі
  • Наукові та інженерні методи проектування обладнання галузі

Підвищення кваліфікації, стажування

Технологічно-природничий університет в м. Бидгощ (Польща), 12.05.2018, 12021902201907

Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, Хмельницький національний університет з 13.02.2018 по 31.05.2018, Свідоцтво ХМ02071234/116 від 24.10.2018 р.

Стажування на кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну терміном з 15.10.2020 р. до 15.01.2021 р. (наказ від 08.10.2020 р. № 196). Обсяг стажування – 180 год. 

Семінар “Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація” 24 листопада 2020 р.  Обсяг стажування – 6 год.  

Педагогічна майстерня “Використання сервісів Веб 2.0 у освітньому процесі” період навчання 01.02.21 -19.02.21. Сертифікат ХМ 22771726/000227-21.  Обсяг стажування – 30 год.

Основні види діяльності, досягнення

З 2002 р. по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Гарант освітньо-професійної програми “Машини та апарати легкої промисловості” першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”  

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницького міського департаменту освіти (2017 р.)

Грамота Хмельницької  обласної державної адміністрації (2018 р.)