Перспективи розвитку кафедри

Головними пріоритетними напрямами роботи кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем на період до 2025 року слід вважати науково-методичне, практичне, інформаційне та кадрове забезпечення підготовки фахівців за двома спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для формування компетенцій у їхній професійній діяльності.

Пріоритетними напрямами роботи кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем є:

 • застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі, вдосконалення існуючих та впровадження нових дисциплін в навчальний процес, які необхідні фахівцям на ринку праці;
 • використання результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків;
 • підтримання існуючих та налагодження нових наукових контактів із провідними вченими України та інших країн;
 • отримання ліцензій на відкриття нових спеціальностей.

Навчально-методична робота:

 • забезпечувати розробку і вдосконалювати навчальні плани відповідно до сучасних вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку галузевого машинобудування, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • вивчати досвід українських та зарубіжних навчальних закладів;
 • організувати роботу по отриманню ліцензій для нових спеціальностей;
 • збільшувати кількість баз практик для студентів на підприємствах за двома спеціальностями;
 • забезпечувати проведення навчальних занять, розробку та вдосконалення освітньо-професійних програм, програм нормативних і спеціальних курсів на сучасному науковому рівні;
 • проводити роботу з перегляду змісту спецкурсів з точки зору їх актуальності для потреб ринку праці та включати до спецкурсів і деяких нормативних курсів нові наукові розробки викладачів та співробітників у рамках прикладних тем;
 • розширювати впровадження новітніх форм і методів організації навчального процесу: інформаційні системи для інтерактивного навчання, системи розроблення та підтримки проведення занять із застосуванням мультимедійних лекцій, системи Антиплагіат;
 • запрошувати до навчального процесу провідних спеціалістів з профільних університетів, викладачів із закордону для ознайомлення викладачів і студентів з новими результатами, зокрема із університетів з якими підписані угоди про співпрацю та їх потенційного залучення до спільних наукових і навчальних розробок;
 • викладати курси іноземною мовою та отримання викладачами сертифікату В2 з іноземної мови;
 • залучати на навчання за спеціальностями кафедри іноземних студентів;
 • забезпечувати освітній процес електронними навчальними посібниками з нормативних та спеціальних курсів, що викладаються на кафедрі та самостійної роботи студентів відео лекціями та мультимедійними матеріалами, наповнення модульного середовища.

Наукова робота та міжнародні зв’язки:

 • забезпечувати розвиток наукових напрямів кафедри та створювати нові наукові школи;
 • залучати до фінансування науково-дослідних робіт міжнародні та вітчизняні гранти;
 • проводити роботу з пошуку іноземних партнерів;
 • впроваджувати наукові дослідження в освітній процес;
 • брати участь в міжнародних конкурсах на отримання грантів;
 • підвищувати наукову кваліфікацію за рахунок проходження підвищення кваліфікації за спеціальностями кафедри у вітчизняних та в іноземних навчальних закладах;
 • брати участь в конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, інших державних і приватних підприємств;
 • брати участь в конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних наукових досліджень і навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами Європи, США і Канади;
 • брати участь у програмі академічної мобільності Erasmus+;
 • публікувати у фахових українських та іноземних журналах, які входять у наукометричні бази, матеріали наукових досліджень викладачів, аспірантів та магістрів кафедри МАЕЕС;
 • доповідатись на профільних міжнародних та республіканських конференціях, залучати до участі в роботі конференцій студентів кафедри;
 • проводити на базі кафедри науково-практичну конференцію «Новітні технології та обладнання в навчальному процесі та у виробництві» та відкритий Подільський конкурс «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах» із залученням інших навчальних закладів із України та за кордону;
 • підписати договори про співпрацю та обмін студентами з ВУЗами Польщі, Литви, Канади та з передовими українськими та іноземними підприємствами для проходження практики студентами.
  Робота зі студентами та учнівською молоддю:
 • проводити активну профорієнтаційну роботу серед школярів з метою залучення їх на спеціальності кафедри. Для цього регулярно організовувати: конкурси спільно з обласним центром науково-технічної творчості, літні школи, виставки розробок викладачів та студентів, Дні «відкритих дверей» та інші заходи для знайомства з навчальним процесом та матеріально-технічною базою кафедри;
 • підписати договори про співпрацю зі школами, ліцеями та гімназіями;
 • керувати науковими роботами школярів в Малій академії наук;
 • залучати до виконання наукових досліджень студентів старших курсів з можливістю їх зарахування на наукові теми;
 • створювати належні умови для студентів, що беруть участь у конкурсах наукових студентських робіт, студентських олімпіадах та студентських наукових конференціях;
 • забезпечити, за необхідністю, виконання випускної кваліфікаційної магістерської роботи на базі підприємств зі спеціальностей кафедри;
 • забезпечити роботу зі студентами для формування активної громадської позиції, сприяння у працевлаштовані тощо.

Адміністративно-господарча діяльність:

 • залучати спонсорів;
 • оновлювати парк лабораторного обладнання відомими світовими брендами;
 • оновлювати ліцензоване програмне забезпеченням.
  Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри.
  Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем полягають у:
 • ефективному доборі науково-педагогічних кадрів, орієнтації їх на світовий досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи;
 • активній життєвій позиції викладачів та співробітників кафедри;
 • залученні до освітнього процесу провідних вчених, професійних спеціалістів в напрямку спеціальностей кафедри;
 • пошуку відповідного фінансування з боку державних і недержавних установ.