Навчально-методична робота


Важливу роль у методичному забезпеченні навчального процесу, підготовці висококваліфікованих фахівців відіграє написання та опублікування монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників викладачами університету. Кафедри постійно працюють над питанням підвищення кількості підручників, довідників та інших спеціалізованих джерел, що можуть бути використані під час навчання студентами за напрямом.

За останні роки викладачами кафедри, які видано близько ста найменувань посібників, лабораторних практикумів, методичних вказівок до виконання лабораторних, практичних, семінарських робіт, курсових та дипломних проектів, магістерських робіт, конспектів лекцій в паперовому та електронному варіантах.
На кафедрі проводиться велика робота з комп’ютеризації навчального процесу. Навчальні плани спеціальностей розробляються з урахуванням безперервної комп’ютерної підготовки на весь період навчання.
Створена лабораторія інформаційних технологій оснащена сучасними комп’ютерами, плотером. Всі комп’ютери підключені до Інтернету. В навчальному процесі використовується програмне забезпечення: Mathcad, Labview, Solid Works, AutoCad, Kompas, Mathlab, Сorel Draw тощо. Також в навчальному процесі використовується програмне забезпечення розроблене викладачем кафедри доц. Михайловським Ю.Б. – Jmcad. Програмний комплекс JMCAD призначений для аналізу динаміки і проектування найрізноманітніших систем і пристроїв. За своїми можливостями він є альтернативою аналогічним зарубіжним програмним продуктам LabView, Simulink, VisSim, МВТУ та ін.
Під час аудиторних занять широко використовуються сучасні мультимедійні технології та обладнання, комп’ютерна техніка, навчальні прилади, стенди, модулі, навчальні кінофільми.

Список навчально-методичних праць

2021 р.

Інноваційні, енерго- та ресурсозберігаючі технології галузі : мето­дичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти ОНР «доктор філософії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / упоряд.: О. С. Поліщук, М. Є. Скиба, С. П. Лісевич, О. О. Коротич, В. О. Харжевський.  Хмельницький  :  ХНУ, 2021.  212 с.

Новітнє обладнання галузі: МВ до вивчення дисципліни: для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / А.К.Кармаліта, О.С.Поліщук, С.І.Пундик – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 109 с.

Методика підготовки наукових праць: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, В. С. Неймак, Т. П. Романець, С. В. Смутко, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 51 с.

Прикладні комп’ютерні технології в галузі : методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти ОНР «доктор філософії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / уклад. С. Л. Горященко. Хмельницький : ХНУ, 2021. 106 с.

2020 р.

Методичні вказівки з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр спеціальності 208 «Агроінженерія» та магістр спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для виконання лабораторних робіт: Розробка програми керування технологічним процесом автоматизованого переміщення продукції / С.Л. Горященко, М.В. Лук’янюк, П.С. Майдан, А.О. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 18 с.

Наукові та інженерні методи проектування обладнання галузі: МВ до вивчення дисципліни: для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Ю. Б. Михайловський, П. С. Майдан, Е. О. Золотенко. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 116 с.

Сучасні методи теоретично-експериментальних досліджень: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії зі  спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Т. П. Романець, В. С. Неймак, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 74 с. Сертифікат №44е/20.

Методика підготовки наукових праць: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, В. С. Неймак, Т. П. Романець, С. В. Смутко, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 43 с. Сертифікат №43е/20.

2019 р.

Скиба М. Є. Технологічне обладнання мініпідприємств з переробки продукції агропромислового комплексу. Навчальний посібник /М. Є. Скиба, М. В. Лук’янюк, М. С. Стечишин, В. П. Олександренко // Хмельницький : ХНУ, 2019.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19.

Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби: науково-методичний посібник / Красильникова Г. В., Скиба М. Є., Білецька Г. А. – Хмельницький : ХНУ, 2019 – 199 с.

Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А.М.Залізецький, В.І.Мельник, О.С.Поліщук, С.П.Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 178 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19

Електронний ресурс для дистанційного навчання «Обладнання підприємств торгівлі». Номер 1242. Сертифікат №12669. Протокол №10 від 24.06.2019 р. Автори Лісевич С.П., Смутко С.В. Режим доступу: https://de.khnu.km.ua/sertificat.aspx?n=1242.

The acceleration of electron and lorentz equation. Bilyi L., Polishchuk O., Ramskyi A., Lisevych S. Actual problem of modern science. Monoaraph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. – 2019. – 342 p.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19

Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Синюк О.М., Михайловський Ю.Б., Майдан П.С., Романець Т.П., Золотенко Е.О. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 30 с.

Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Синюк О.М., Михайловський Ю.Б., Майдан П.С., Романець Т.П., Золотенко Е.О. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 46 с.

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В. С. Неймак, Г. М. Драпак, Т. П. Романець, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 42 с. Сертифікат №64е/19

2018р.

Поліщук О. С. Електромеханічне пресове обладнання на підприємствах легкої промисловості: монографія. – Хмельницький: Видавництво PolyLux, 2018. – 285 с.

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з вивчення програмно-апаратного комплексу LabVIEW для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, П.С. Майдан, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 108 с. Сертифікат № 60Е/18.

Наскрізна програма практичної підготовки. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / П.С. Майдан, С.П. Лісевич, Е.О. Золотенко, В.І. Мельник – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 40 с.

Інженерне проектування обладнання галузі. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Смутко С.В., Онофрійчук В.І., Майдан П.С. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 41 с.

Інженерне проектування обладнання галузі : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, В. І. Онофрійчук, П. С. Майдан. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 34 с. Сертифікат № 80е/18. Протокол №2. від 24.10.2018 р.

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Г. М. Драпак, В. С. Неймак, Т. П. Романець. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 26 с. Сертифікат №79е/18.

2017 р.

Скиба М.Є., Петко І.В., Бурмістенков О.П., Біла Т.Я. Електропобутова техніка: підручник для студентів вищих навчальних закладів/Скиба М.Є., Петко І.В., Бурмістенков О.П., Біла Т.Я. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 213 с. ISBN 978-966-330-281-2/Рекомендовано вченою радою університету. Лист №041/137 від 13.02.2017 р.

Bilyi L., Tsyhanchuk R. Modelling of periodic economic processes discrete in time. Bydgoszcz, 2017.-p.68-79

Коротич О.О. Електропобутова техніка: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Ч. 1. Холодильна побутова техніка. – Хмельницький: ХНУ, 2017. Електронний аналог друкованого видання. Сертифікат № 73е/17.

Системи автоматизованого проектування: лабораторний практикум для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 70 с.

Автоматичне та комп’ютерне керування електромеханічними системами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”/ Тимощук О.Г. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 172 с. Сертифікат № 72е/17 від 22.12. 2017 р.

Теорія електропривода: методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А. М. Залізецький – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 138 с.

2016 р.

Методи та засоби експериментальних досліджень : Навчальний посібник / Параска Г.Б., Прибега Д.В., Майдан П.С. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. ISBN 978-617-7458-31-8. Рекомендовано Вченою Радою Хмельницького національного університету (протокол №7 від 29.12.2016р.). Тираж 300 прим. Ум. друк. арк. 8,02.

Інженерне проектування обладнання галузі : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей “Галузеве машинобудування”, “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / С. В. Смутко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 56с. Сертифікат № 73е/16. Протокол №2. від 2.18.2016 р

Теорія електропривода: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А. М. Залізецький, В. І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 146 с.

Основи метрології та електричних вимірювань: лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності ««Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» А. М. Залізецький, В. І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 166 с.

2015 р.

Study of Problems in Modern Science: New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions. Monograph – 2015. – p. 753.

Драпак Г.М., Скиба М.Є., Горященко С.Л. Практичні аспекти застосування об’єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник з грифом МОН. – Хмельницький, ПП «Авіст», 2015. – 155с.

2014 р.

Шпак О.Л. Програма «Стратегія розвитку Хмельницькобленерго» – Режим доступу: https://www.hoe.com.ua/post/programa-strategija-rozvitku-generalnij-direktor-pat-hmelnitskoblenergo-shpak-ol.html

Практичні аспекти застосування об’єктів права інтелектуальної власності[Текст]:навч. посіб./ Г.М. Драпак, М. Скиба, С. Горященко.-Хмельницький:ХНУ,2014.-155 с.-978-966-96969-5-3

2013 р.

Шпак О.Л. Брич В.Я., Домбровський З.І. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 306 с.

Сучасні напрямки розвитку електрогідравлічних вирубувальних пресів[Текст]:монографія/ А.К. Кармаліта, Д.М. Якимчук.-Херсон:Видавець Грінь Д.С.,2013.-148с.-978-966-2660-85-2

2012 р.

Шпак О.Л. Електрична кабельна система опалення. Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-24:2012: видання офіційне. – К. : Мінрегіонбуд України, 2012. – 83 с.

2011 р.

Лісевич С.П. Кармаліта А.К., Поліщук О.С.Механічна технологія та устаткування взуттєвих виробництв : лабораторний практикум. Хмельницький 2011. 186 с.

Механічна технологія та обладнання вирубних операцій у легкій промисловості: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. К. Кармаліта. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 170 с.

2010 р.

2009 р.

Лісевич С.П. Капустенський П.Г., Манзюк Е.А., Поліщук О.С.Механічна технологія та устаткування швейних виробництв : [лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Ч. 2009 р. 104 с.

Шпак О.Л., Долінський А.А., Тимченко М.П., Халатов А.А. Сучасний стан і основні напрямки застосування електричної енергії для теплопостачання в Україні. – К.: Вид-во Купріянова О.О., 2009. – 250 с.

2008 р.

Лісевич С.П. Капустенський П.Г., Манзюк Е.А., Поліщук О.С.Механічна технологія та устаткування швейних виробництв : [лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» Ч.2. Хмельницький. 2008 р. 155 с.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. Для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Електропобутова техніка”.Частина 1 / М.Є. Скиба, С.В. Смутко, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 163 с.

Високоефективне пресове обладнання в легкій промисловості[Текст]:монографія/ А.К. Кармаліта.-Хмельницький:ХНУ,2008.-162с.-978-966-330-068-9.

2007 р.

Бурмістенков О.П. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості: монографія / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, В.П. Коновал, І.В. Панасюк, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. – Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2007. − 255 c.

Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – 2-ге вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 156 с.

2006 р.

2005 р.

Лісевич С.П. Капустенський П.Г., Манзюк Е.А., Поліщук О.С., Домбровська О.М..Механічна технологія та устаткування швейних виробництв : [лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» Ч. 1. Хмельницький. 2005 р. 165 с.

Системи технологій в легкій промисловості :  лаборатор. практикум для студентів напряму підгот. “Економіка і підприємництво” / А. К. Кармаліта, О. М. Домбровська. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 49 с

2004 р.

2003 р.

Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницкий : ТУП, 2003. – 135 с

Моделювання систем управління автоматизованих пристроїв для складання взуття[Текст]/ Г.Ф. Воронін, С.Л. Горященко//Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.-2003.-№4,Ч.2.-С. 103-106.

2002 р.

Бурмістенков О.П. Числові методи математичного моделювання в створенні технологічної оснастки для лиття виробів з полімерних матеріалів: монографія / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. − Хмельницький : ПП Ковальський В.В, 2002. − 148 с.

2001 р.

Коротич О.О., Алексієнко А.І., Параска Г.Б., Воронін Г.Ф. Основи розрахунку та конструювання типових машин. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». – Хмельницький: ТУП, 2001. – 24 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Побутові машини та прилади». Ч2 / Воронін Г.Ф., Коротич О.О. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 50 с.

2000 р.

Розрахунок з’єднань електромеханічних систем : навч. посіб. / І.В. Петко, В.В. Кострицький, М.Є. Скиба, Г.М. Драпак. – Л: Новий Світ-2000, 2010. – 150 с.

до 2000 р.

Російсько-український словник технічних термінів (легка промисловість) / уклад.: А.П. Грицева, Г.М. Драпак, О.М. Коханко, Ф.А. Мойсеэнко, Л.Л. Станіславова. – К. : Вища школа, 1997. – 318 с.