Історія кафедри

Відділення кафедри «Машини та апарати легкої промисловості» створено в 1968 році в складі кафедри «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

Наказом Мінвузу УРСР №231 від 29.04.1969 року кафедра стала самостійною одиницею у складі Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. В її структуру входили відділення економіки та організації побутового обслуговування і відділення технології металів.

Першим завідувачем новоствореної кафедри став – к.т.н. доцент Воронін Василь Георгійович.

Період становлення кафедри (1968-1970 рр.) характеризується складними організаційними роботами по налагоджуванню навчально-методичного та наукового забезпечення підготовки інженерів-механіків для галузей легкої промисловості та побутового обслуговування.

Першими викладачами і співробітниками кафедри були: завідувач кафедри, доцент Василь Георгійович Воронін, асистент Капустенський Петро Гнатович (в подальшому к.т.н., доцент кафедри), завідувач лабораторіями Радченко В’ячеслав Олександрович, Білаш Валентина Олександрівна (сьогодні Гуляєва Валентина Олександрівна, начальник відділу інтелектуальної власності університету). Пізніше на кафедру були прийняті асистент Кукліна Наталія Анатоліївна (в подальшому к.т.н., доцент м. Санкт-Петербург), асистент Романович Жорж Олександрович (в подальшому д.т.н., професор м. Москва), лаборанти Драпак Георгій Мефодієвич (в подальшому завідувач кафедри машин і апаратів легкої промисловості, декан факультету інженерної механіки та директор інституту механіки та інформатики), Ґудзь Володимир Іванович (в подальшому к.т.н., доцент кафедри інженерної графіки), Пюрко Андрій Іванович.

Вибору спеціалізацій на підготовку інженерів за напрямком швейне, взуттєве обладнання та складнопобутова техніка сприяли відповідні служби Мінпобут УРСР, Московський технологічний інститут побутового обслуговування і Київський технологічний інститут легкої промисловості. Вони надавали допомогу в забезпеченні дисциплін навчальною літературою, в налагодженні та постановці лекційних курсів, курсового та дипломного проектування, стажуванні та підвищенні кваліфікації викладачів кафедри.

В цей період організовуються навчальні лабораторії:

– обладнання швейних підприємств (організатор Капустенський П.Г.);

– обладнання взуттєвих підприємств (організатор Кукліна Н.А.);

– складно-побутової техніки (організатор Романович Ж.О.).

Була організована науково-дослідна лабораторія по переробці полімерних матеріалів та розробці побутової техніки. Налагоджуються стосунки з підприємствами, де створюються бази практики студентів спеціальності: Подольський механічний завод, Оршанський завод легкого машинобудування, Ленінградський завод «Вперед», Мінський завод холодильників, Вінницьке та Дніпропетровське швейні об’єднання, Львівське взуттєве підприємство «Прогрес» та інші.

В період з 1970 по 1972 рік завідує кафедрою – к.т.н., доцент Серветник Василь Михайлович. Цей період характеризується подальшим розвитком всіх напрямків діяльності кафедри, зокрема зміцнюється кадровий склад. В цей час на кафедру приходять: к.т.н., доцент Попков Борис Петрович, к.т.н., доцент Кононюк Володимир Олександрович (працював доцентом кафедри машин та апаратів легкої промисловості до 1998 року), к.т.н., доцент Сунцов Віктор Олександрович, к.т.н, доцент Борейко Микола Дмитрович, к.т.н, доцент Алексієнко Анатолій Іванович, к.т.н., доцент Скрипник Борис Олексійович, асистент Першина Лариса Іванівна (сьогодні завідувач лабораторією стандартизації та метрології університету).

В навчальний процес впроваджуються нові навчально-методичні та наукові розробки викладачів кафедри.

За сприяння Мінпобут УРСР кафедрою укладено госпдоговір з інститутом УкрНІКТІПобут (м. Київ) на дослідження і розробку для заводів “Ремпобуттехніка” діагностичного обладнання розгерметизації та заправки холодильних агрегатів. У вирішенні поставленої задачі приймали активну участь с.н.с. Зільберман Дмитро Морцевич і студент Воронін Г.Ф. (в подальшому к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів). До наукової роботи активно залучаються студенти, серед них: Фетіщенко В.Ф., Воронін Г.Ф., Шевчук Н. та інші. Розширюються бази виробничої практики. На кафедру надходять заявки з технікумів, профтехучилищ, заводів, фабрик про направлення до них випускників.

В період з 1974 р. по 1980 р. кафедрою завідує к.т.н., доцент Скрипник Борис Олексійович. Період характеризується зростанням кадрового потенціалу, наукової, навчально-методичної роботи кафедри.

На кафедру приходять молоді спеціалісти: випускник кафедри Воронін Геннадій Федорович та випускник КТІЛП Скиба Микола Єгорович (сьогодні д.т.н., професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Хмельницького національного університету).

Серед найголовніших досягнень кафедри в цей період можна відзначити: створення стенду для ремонту компресійних холодильників під керівництвом доц. Борейка М.Д., який отримав диплом ВДНГ СРСР. В 1976 році студентом Фетіщенко В.Ф. під керівництвом викладача Сунцова В.А. отримано перше на кафедрі авторське свідоцтво на винахід № 549537 «Пральна машина».

З січня 1980 р. по червень 1990 р. кафедрою завідує к.т.н., доцент Іщук Володимир Іванович. В цей період викладачами стали випускники кафедри: Коротич Ольга Олександрівна (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем), Тимощук Олександр Григорович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем), Місяць Володимир Петрович (сьогодні д.т.н., професор кафедри інженерної механіки та машин КНУТД), Марченко Віталій Леонідович (д.т.н., професор ХНУ), Нікітін Олександр Олександрович (сьогодні к.т.н., доцент, начальник відділу обробки інформації ХНУ). Для роботи на кафедрі були запрошені викладачі: к.т.н., доцент Терещенко Олександр Пилипович, к.т.н., доцент Черменський Герман Петрович, асистент Кармаліта Анатолій Костянтинович (сьогодні к.т.н., професор кафедри МАЕЕС, зав. кафедри дизайну ХНУ), асистенти Неліп Катерина Олександрівна та Шахбазян Ашот Манукович, завідувач лабораторіями Ахтямов Радик Рахімович, навчальні майстри Курбатов Дмитро Іванович, Сигуров Федір Пилипович, Дусін Володимир Георгієвич, Храмцов Володимир Максимович та лаборанти Муляр Світлана Михайлівна, Тростинський Михайло Олександрович.

За цей період підготували та успішно захистили кандидатські дисертації: Скиба М.Є., Кармаліта А.К., Капустенський П.Г., Коротич О.О., Драпак Г.М.

Значно поліпшується матеріально-технічна база кафедри за рахунок розширення лабораторних приміщень та надання підприємствами сучасного обладнання відповідного профілю. В цей час на кафедрі з`явились персональні ЕОМ, які використовуються в навчальному процесі. Значно розширюється тематика НДР на госпрозрахунковій основі, що дозволило кафедрі займати у ВУЗі одне з перших місць з наукової роботи. Під керівництвом доцента Черменського Г.П. розширюється коло студентів, залучених до науково-дослідної роботи, особливо в сфері винахідництва. За кількістю поданих заявок та отриманих свідоцтв на винаходи студентів під керівництвом викладачів кафедра також займає одне з перших місць у ВУЗі.

В цей період на кафедрі розпочинають навчання студенти з країн Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Окремі з них після успішного закінчення нашого навчального закладу стали аспірантами, захистили дисертації, стали провідними спеціалістами у своїх країнах.

За Міжнародною освітньою програмою доценти, к.т.н: Іщук В.І., Скрипник Б.О., Алексієнко А.І., Терещенко О.П. працювали викладачами у вищих навчальних закладах Афганістану та Алжиру.

З 1990 р. по 1991 р. кафедру очолює к.т.н., доцент Параска Георгій Борисович, який проводить роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази кафедри. Пріоритетними напрямками роботи є науково-дослідна робота викладачів та студентів кафедри в галузі складної побутової техніки та обладнання легкої промисловості. Зростає якість практичної підготовки студентів за рахунок зростання кількості баз практики на сучасних промислових підприємствах.

В цей період на кафедрі створюється комп’ютерний клас. Використання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення дозволяє підняти на вищий рівень виконання курсових та дипломних проектів та розширити можливості навчального процесу.

В 1992 році на посаду завідувача кафедри було призначено заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Піскорського Георгія Августиновича, який ще задовго до цього призначення багато та плідно співпрацював з кафедрою. За період його керівництва, викладачами кафедри опубліковано значну кількість наукових статей, методичних вказівок та авторських свідоцтв.

У 1992 році на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Машини легкої промисловості».

З 1993 р. по 2003 р. кафедру очолює к.т.н, доцент Драпак Георгій Мефодійович. За час його керівництва започатковано проведення Міжнародних науково-технічних конференцій викладачі та студентів.

На кафедрі починають працювати викладачами її випускники: Михайловський Юрій Броніславович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), Романець Тарас Петрович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), Смутко Світлана Валеріївна (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), Поліщук Олег Степанович (сьогодні д.т.н., доцент кафедри МАЕЕС, завідувач кафедри МАЕЕС), Горященко Сергій Леонідович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС). Майже повністю оновлюється склад навчально-допоміжного персоналу. Розпочинають свою трудову діяльність завідувач лабораторіями Гурський Олег Олександрович та старшими лаборантами: Богданов Григорій Євстафієвич, Макарський В’ячеслав Володимирович, Вишквар Ігор Михайлович, Лісевич Світлана Петрівна (сьогодні старший викладач кафедри МАЕЕС).

За цей період доцент кафедри Параска Г.Б. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук, а викладачі Воронін Г.Ф., Михайловський Ю.Б., Горященко С.Л., Поліщук О.С., Смутко С.В., Тимощук О.Г. захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Нове тисячоліття кафедра розпочала з відкриття нової спеціальності «Електропобутова техніка».

В 2001 р. професора кафедри Скибу М.Є. призначено на посаду ректора Технологічного університету Поділля. Викладачам кафедри Капустенському П.Г. та Іщуку В.І. присвоєно почесне звання «Заслужений професор університету». В цьому ж році вперше здійснено випуск фахівців, які отримали кваліфікацію «Механік-менеджер». Випускники отримали два дипломи: інженера-механіка та менеджера. Викладачами всієї кафедри розробляються принципово нові курси за напрямком «Електромеханіка», для забезпечення матеріально-технічної бази відкритої спеціальності, створюються сучасні  лабораторії електротехнічного напрямку.

В цей час налагодилась тісна співпраця з технікумами, що здійснюють підготовку фахівців в галузі легкої промисловості, розпочинає працювати науково-виробничий центр «Шанс», укладено угоди про співпрацю з виробничими підприємствами Подільського регіону, договори про співдружність з кафедрою «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» Херсонського національного технічного університету та кафедрою «Машин легкої промисловості» Київського Національного університет технологій та дизайну.

В 2003 році завідувачем кафедри був обраний професор Скиба Микола Єгорович. Кафедра значно поліпшує професорсько-викладацький склад, матеріально-технічну базу та методичне забезпечення навчального процесу.

В період з 2001 р. по 2004 р. склад кафедри поповнюється новими співробітниками: д.т.н., професор Назаров Володимир Васильович, асистент Залізецький Анатолій Михайлович (сьогодні старший викладач кафедри МАЕЕС), асистент Нагорний Павло Дем’янович (в подальшому к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), асистент Онофрійчук Володимир Іванович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), асистент Мельник Василь Іванович (сьогодні старший викладач кафедри МАЕЕС), старший лаборант Міхліч Богдан Борисович. Захистили дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук Скиба М.Є., а на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук випускники кафедри: Синюк О.М. (сьогодні д.т.н., професор, проректор з наукової роботи університету), Романець Т.П. (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС, керівник сонячної електростанції університету), Манзюк Е.А. (сьогодні к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій).

Для поліпшення лабораторної бази спеціальностей «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та «Електропобутова техніка» відкривається три філіали кафедри: ЗАТ «Хмельницьклегпром», ВПУ №11, м. Хмельницький; ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго». Забезпечення навчального процесу поліпшується за рахунок розширення парку сучасних ЕОМ, нового швейного обладнання, електропобутової техніки. Кафедрою проводиться робота по впровадженню в навчальний процес кредитно-модульної системи.

В 2004 році спеціальність «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» акредитована за кваліфікаційним рівнем «магістр». У 2005 році спеціальність «Електропобутова техніка» пройшла акредитацію за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», а в 2006 відкрито ліцензію на підготовку фахівців за кваліфікаційним рівнем «магістр».

В період з 2004 по 2007 рік на кафедрі починають працювати: асистент Прибега Дмитро Володимирович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), асистент Неймак Віталій Станіславович (сьогодні к.т.н., старший викладач кафедри МАЕЕС), асистент Золотенко Елла Олександрівна (сьогодні асистент кафедри МАЕЕС), асистент Головко Галина Степанівна, старший лаборант Василенко Віктор Іванович, старший лаборант Білик Юрій Мирославович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії), старший лаборант Скиба Олексій Миколайович. В 2006 році Прибега Д.В. захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

З 2007 року в рамках міжнародної співпраці за програмою обміну, у Краківській політехніці розпочинають навчатись студенти спеціальностей кафедри машин та апаратів. Дана програма обміну діє та розширюється і до сьогодні. Також наші студенти за подібними програмами навчаються у м. Бидгощ та м. Люблін.

Для ефективної співпраці між Хмельницьким національним університетом та навчальними закладами республіки Польща у 2007 році відкрито Українсько-Польський центр Європейської інтеграції. Очолює центр д.т.н., доц. Поліщук Олег Степанович. За сприяння цього центру було налагоджено співпрацю з профілюючими кафедрами навчальних закладів Республіки Польща, зокрема: Технологічно-природничим університетом в м. Бидгощ, Металургійно-гірничою академією м. Краків, Люблінською політехнікою, Державною вищою східноєвропейською школою м. Перемишль, Сілезьким технічним університетом в м. Глівіце, Білостоцькою політехнікою, Бидгощською школою вищою тощо.

В період з 2008 по 2016 рік на кафедрі починають працювати: асистент Майдан Павло Сергійович (сьогодні к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС), асистент Чумакова Світлана Василівна, асистент Пундик Сергій Іванович (сьогодні асистент кафедри МАЕЕС), інженер Миколюк Оксана Анатоліївна (сьогодні д.т.н., доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування), інженер Польгун Олександр Анатолійович, інженер Лісевич Наталія Володимирівна. У 2013 році Майдан П.С. захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Доценти Драпак Г.М. та Кармаліта А.К. у 2014 році отримують вчені звання професорів кафедри.

У 2010 році на базі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» відкрито спеціалізацію «Мехатронні системи обладнання легкої промисловості та побутової техніки». Створюється лабораторія мехатроніки та робототехніки із різноманітними сучасними зразками мехатронних систем.

З метою активізації взаємодії навчальних закладів з підприємствами країни у 2011 році започатковується проведення щорічного науково-практичного семінару «Сучасні технології та обладнання у промисловості та навчальному процесі» в якому приймають участь представники коледжів, технікумів, вищих навчальних закладів та провідних промислових підприємств, які працюють за профілем спеціальностей кафедри.

У 2013 році на базі кафедри машин та апаратів створено «Центр паралельних обчислень» для комп’ютерного моделювання та створення програмних продуктів для наукових обчислень. Керівником цього центру стає доцент кафедри машин та апаратів Михайловський Ю.Б.

У 2014 році кафедрою започатковано проведення Міжнародних інтернет-конференцій «Сучасні тенденції розвитку промисловості», «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави», «Технічних думок творчий злет-2015». Проведення цих заходів націлене на залучення школярів, студентів, аспірантів нашої держави, близького та далекого зарубіжжя до інженерного винахідництва та технічної творчості.

З 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Поліщук Олег Степанович. За цей період активно ведеться робота по поліпшенню якості навчального процесу, нарощуванню матеріально-технічної бази кафедри, підвищенню рівня наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів, розширенню міжнародної співпраці з навчальними закладами. Відкривається новий комп’ютерний клас та нові лабораторії зі сучасним технологічними обладнанням.

В період з 2016 по 2020 роки на кафедрі починають працювати: д.т.н., професор Білий Леонід Адамович, заслужений енергетик України Шпак Олександр Леонідович (сьогодні к.т.н, старший викладач кафедри МАЕЕС), д.т.н., професор Шавьолкін Олександр Олексійович, випускник кафедри Поліщук Андрій Олегович (сьогодні асистент кафедри МАЕЕС). В 2017 році Шпак О.Л. захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 2018 році Синюк О.М. захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. В 2019 році захищає дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук Неймак В.С., а Поліщук О.С. захищає дисертацію на здобуття доктора технічних наук. Згідно Закону про Вищу освіту 5 березня 2020 року д.т.н., професора, ректора університету Скибу М.Є. обрано головою Вченої ради Хмельницького національного університету терміном на п’ять років.

У 2015 році кафедра починає здійснювати підготовку за напрямком «Електротехніка та електротехнології» за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент». Якісній підготовці фахівців в напрямку електроенергетики, електротехніки та електротехнологій посприяли д.т.н, професор Білий Л.А., д.т.н., професор Шавьолкін О.О та к.т.н., заслужений енергетик України, старший викладач Шпак О.Л..

У рамках програми з впровадження енергоощадних технологій в навчальних закладах 10 березня 2015р. на кафедрі машин та апаратів Хмельницького національного університету введено в дію першу експериментальну сонячну електростанцію.

В зв’язку з розширенням діяльності в напрямку енергетичних технологій у 2017 році кафедра машин та апаратів була перейменована у кафедру машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців в області нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в 2017 році на кафедрі машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем створено лабораторію альтернативних та відновлювальних джерел енергії, яка оснащена стендами та установками для дослідження різних видів альтернативних джерел енергії та енергозберігаючими системами.

На кафедрі велика увага приділяється розвитку науково-дослідної роботи серед студентів. З цією метою відкривається школа інженерії та електроніки, яка націлена на популяризацію електроніки, мехатроніки та програмування. У 2017 році Хмельницький національний університет і кафедра машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем спільно з Обласним Департаментом освіти розпочала проведення щорічного відкритого Подільського конкурсу «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарстві». В цьому конкурсі приймають участь школярі, члени технічних гуртків, центрів наукової творчості, учні ліцеїв, профтехучилищ, коледжів, технікумів, студенти вищих навчальних закладів України та закордону. У 2018 році вперше в даному конкурсі прийняли участь студенти з Технологічно-природничого університету м. Бидгощ (Польща). Також щорічно кафедра машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем бере участь у заходах, організованих місцевими органами влади, що сприяють популяризації інженерних спеціальностей серед молоді, це зокрема «Ярмарка професій», «Грін фест», «Екоенергетичний форум».

З 2017 року кафедра машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем стає базовим ВУЗом для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», а з 2020 року – Всеукраїнської студентської олімпіади «Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем». В даних олімпіадах приймають участь провідні ВУЗи України за профілем олімпіад.

Для підготовки фахівців з спеціальностей «Галузеве машинобудування» освітніх програм «Машини та апарати легкої промисловості», «Робототехнічні та мехатронні системи галузі» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітніх програм «Електропобутова техніка» та «Енергетичний менеджмент» на кафедрі створюються нові лабораторії, які оснащуються сучасним різноманітним обладнання легкої промисловості, робототехніки, електротехнічним та електромеханічним та електротехнічним устаткуванням.

Велику увагу кафедра приділяє матеріально-технічному забезпеченню для підготовки фахівців за освітніми програми «Машини та апарати легкої промисловості», «Робототехнічні та мехатронні системи галузі», «Електропобутова техніка», «Енергетичний менеджмент».

У 2018 році кафедрою за сприяння фірми «Швеймаш» та допомоги китайської фірми JACK створено спеціалізований навчально-науковий центр швейного устаткування торгової марки «Bruce». Очолює даний центр к.т.н., доцент  кафедри МАЕЕС Романець Т.П.

Вперше в Україні серед навчальних закладів в 2018 році у Хмельницькому національному університеті змонтовано дахову сонячну електростанцію потужністю 500 кВт та передано у підпорядкування кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем диспетчерський пункт її керування. Очолює дану електростанцію к.т.н., доцент кафедри МАЕЕС Романець Т.П.

В Хмельницькому національному університеті є гарний приклад співпраці навчального закладу із багатьма відомими фірмами. Одним із прикладів є співпраця з ДП «Сіменс Україна», яке є дочірнім підприємством Siemens AG Міжнародного технологічного концерну (Німеччина), який протягом понад 170 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості та надійності. Компанія провадить свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як електрифікація, автоматизація і цифровізація.

Співпраця між Хмельницьким національним університетом та ДП «Сіменс Україна» розпочалася в 2015 році. Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем ХНУ була співорганізатором технічних семінарів – презентацій новітніх розробок у сфері автоматики та електротехніки світового лідера – концерну «Siemens».

Компанія «Siemens Ukraine» та Хмельницький національний університет у червні 2019 року підписали Меморандум про співпрацю і активно розвивають партнерство. Відповідно до меморандуму буде відкрито в травні місяці 2020 року на базі університету та кафедри машин та апаратів електромеханічних та енергетичних систем навчально-науковий центр систем автоматизації та електроприводів Siemens.

Даний центр фірма «Siemens» оснастила меблями, інформаційними стендами, логотипами, комп’ютерною технікою, автоматизованою лінією, що імітує технологічний процес та містить маніпулятори, приводи, контролери, датчики, системи збору та аналізу даних тощо. Очолює даний центр к.т.н, доцент кафедри МАЕЕС Майдан П.С.

На протязі ряду років успішно розвивається співпраця кафедри з провідними підприємствами Подільського регіону в області легкої промисловості, галузевого машинобудування, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Зокрема це: АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Укрелектроапарат», ТОВ «Трансформатор-сервіс», ДП «Новатор», ХКП «Електротранс», ТОВ «УкрЕлком», ТОВ «Еко-Альт», ПП «Холод плюс», ПМП «Вітнел», ДП «Сіменс Україна», ТОВ «Сіменком», ТОВ «ТопСітіСервіс», ЗАТ «Хмельницьклегпром», швейне підприємство АТ «Володарка», ТОВ «Швеймаш», ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея», ПрАТ «Калина», Волочиський машзавод ВАТ «Мотор Січ», торгово-промислове підприємство «Універсал». З іноземними підприємствами DACPOL Sp. z o.o. (Польща), «Precitool» (Польща), JACK SEWING MACHINE CO., LTD (Китай). Це дозволяє поєднувати традиційно сильну інженерну підготовку з постановкою спеціальних дисциплін на сучасному обладнанні передових фірм «Brother», «Juki», «Fait», «Bosh», «LG», «Samsung», «Ardo», «Nord», «Bruce», «Siemens», «Festo» та інших. На багатьох підприємствах відкрито філіали кафедри.

За результатами науково-дослідної роботи викладачів і студентів кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем займає одне із чільних місць серед випускаючих кафедр університету. Тематика магістерських робіт є результатом науково-дослідної роботи студентів і відображає рішення конкретних інженерних задач на творчій основі. Це свідчить про те, що ми прагнемо готувати не просто технічних працівників – виконавців, що розуміються на сучасному обладнанні, але і спеціалістів, які могли б розробляти нове та удосконалювати існуюче обладнання.

27 вересня 2018 року кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем відсвяткувала 50-річчя з дня заснування. Даній події була присвячена Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій» та відкриття спеціалізованого навчально-наукового центру швейного обладнання торгової марки «Bruce» та диспетчерського пункту дахової сонячної електростанції Хмельницького національного університету. Відкриття даних центрів дало змогу поліпшити якість підготовки фахівців за спеціальностями кафедри, проводити їх підготовку на сучасному устаткуванні. В заходах присвячених ювілею кафедри прийняли участь делегації: органів місцевого самоврядування; депутатського корпусу, консульства Республіки Польща у м. Вінниця, навчальних закладів України, профілюючих кафедр навчальних закладів Республіки Польща, зокрема Технологічно-природничого університету в м. Бидгощ, Металургійно-гірничої академії м. Краків, Люблінської політехніки, промислових підприємств та фірм, випускники кафедри.

За весь період існування спеціальності кафедри закінчили більше чотирьох тисяч студентів денної та заочної форм навчання, які згодом стали керівниками промислових підприємств, головними інженерами, майстрами, держаними службовцями та просто гідними громадянами своєї країни. Випускники, що захистили докторські та кандидатські дисертації, стали професорами, доцентами; працюють на викладацькій роботі, у науково-дослідних лабораторіях, на керівних посадах в різних підрозділах нашого національного університету та інших закладах вищої освіти в Україні та за кордоном.