Наукові гуртки

Гуртки діють згідно чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення про гурток кафедри.
У своїй діяльності Гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Метою діяльності Гуртків є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування
отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду.

Гуртки функціонують на основі добровільного членства. Членом Гуртка може стати кожен студент Університету, який цікавиться поглибленим вивченням відповідної галузі наук.

Основними завданнями Гуртів є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів зі спеціалізації 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” та 133 “Галузеве машинобудування”;
  • організація науково-дослідної роботи студентів;
  • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
  • сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном; апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;
  • налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

На засіданнях Гуртка розглядаються питання: навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.); обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку

Студентські наукові гуртки, що діють на кафедрі:

Електромеханічні та робототехнічні системи