Наукова школа

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРИВОДІВ І МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

СКИБА МИКОЛА ЄГОРОВИЧ

Протягом всієї діяльності наукової школи під керівництвом Скиби М. Є. захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій. Нині він керує підготовкою 3 кандидатських дисертацій. За період наукової діяльності Скибою М.Є. було опубліковано понад 250 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 15 підручників та навчальних посібників. За результатами наукових досліджень отримано 6 авторських свідоцтв та 18 патентів на винаходи. За його керівництвом виконувалось 8 держбюджетних та 8 госпдоговірних науково-дослідних тем та запропоновано 12 наукових концепцій.

 Наукова школа створена у 2005 році та нараховує 4 доктори наук та 13 кандидатів наук.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

За час існування наукової школи її колективом створено: центр інноваційних 3D-технологій, науково-інноваційний центр; навчально-наукові центри швейного устаткування фірми «BRUCE» і систем автоматизації та електроприводів SIEMENS; науково-дослідну лабораторію обладнання легкої промисловості; навчально-наукову лабораторію відновлювальних джерел енергії, лабораторію енергозберігаючих технологій тощо; виконано 5 держбюджетних наукових проєктів на замовлення МОН України, 4 госпдоговірних теми та виконується 2 науково-дослідні роботи в рамках договорів про науково-технічне співробітництво; опубліковано понад 500 наукових статей (в тому числі 35 статей у виданнях, що проіндексовані у Scopus та WoS), опубліковано 12 монографій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, отримано 82 авторських свідоцтва та патенти на винаходи.

Науковці школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях та конференціях у закладах вищої освіти країн ЄС, а саме: Технологічно-природничому університеті м.Бидгощ (Польща), університеті «Люблінська Політехніка» (Польща), Сілезькому технологічному університеті м.Глівіце (Польща), Гірничо-металургійній академії м.Краків (Польща), Каунаському технологічному університеті (Литва) та інших.

Представники наукової школи є членами спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Д26.102.02 (спеціальність  05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра»), Д26.102.02 (спеціальність  05.05.10 «Машини легкої промисловості») та Д70.052.02 (спеціальності 05.02.02 «Машинознавство» та 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах») і членами редколегій вітчизняних і міжнародних фахових видань, а також видань, що індексуються у наукометричних базах Scopus і WoS. 

Доктор технічних наук, професор Синюк О. М. є експертом Національного фонду досліджень України.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукові дослідження проводяться за такими напрямами:

– ресурсозберігаюче обладнання для переробки відходів легкої промисловості (розробники: д.т.н., проф. Скиба М.Є.; д.т.н., проф. Синюк О.М.; д.т.н., проф. Місяць В. П., к.т.н., доц. Михайловський Ю.Б.; асистент Золотенко Е.О., аспірант Кравчук А.Ю.);

– створення та дослідження полімерних матеріалів  та обладнання для 3D-друку виробів легкої промисловості (розробники: д.т.н., проф. Скиба М.Є.; д.т.н., проф. Поліщук О.С., к.т.н., доц. Неймак В.С., старший викладач Лісевич С.П., асистент Поліщук А.О., аспірант Зозуля П.Ф.);

– розробка технологій та обладнання для переробки порошків металів у витратні матеріали та готові вироби методом 3D-друку (розробники: д.т.н., проф. Скиба М.Є.; д.т.н., проф. Поліщук О.С., к.т.н., доц. Неймак В.С., старший викладач Лісевич С.П., асистент Поліщук А.О.);

–  ресурсозберігаюче обладнання для подрібнення відходів полімерних матеріалів (розробники: д.т.н., проф. Скиба М.Є.; д.т.н., проф. Поліщук О.С., д.т.н., проф. Місяць В. П., асистент Поліщук А.О., аспірант Місяць О.В.);

– енергозберігаюче пресове обладнання з лінійними електричними двигунами для виконання операцій легкої промисловості (розробники: д.т.н., проф. Поліщук О.С.; к.т.н., проф. Кармаліта А.К.; д.т.н., проф. Білий Л.А., к.т.н., доц. Прибега Д.В.; старший викладач Лісевич С.П., асистент Пундик С.І., асистент Поліщук А.О., аспірант Лучинський М.О.);

– енергоефективне обладнання для нанесення полімерних покриттів на вироби (розробники: к.т.н., доц. Горященко С.Л., аспірант Голінка Є.О.);

-удосконалення процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття із використанням універсального обладнання (розробники: к.т.н., доц. Горященко С.Л., к.т.н., доц. Майдан П.С.);

– розробка та дослідження зубчасто-важільних механізмів петлетвірних органів основов`язальних машин (розробники: д.т.н., проф. Поліщук О.С.,.кт.н., доц. Смутко С.В., к.т.н., доц. Неймак В.С.);

– автоматизація процесів маніпулювання плоскими деталями легкої промисловості (розробники: к.т.н., проф. Драпак Г.М., к.т.н., доц. Романець Т.П., к.т.н., доц. Онофрійчук В.І.