Білий Леонід Адамович

Посада: Професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Базова вища освіта: Закінчив у 1963 р. Львівський політехнічний інститут електромеханічний факультет за спеціальністю «Електричні машини і апарати», кваліфікація «Інженер-електромеханік»  

Вчене звання: Професор У 2010 р. отримав вчене звання професора кафедри економічної кібернетики, атестат професора 12 ПР №006104

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

У 2004 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури, м.Львів. Наукова спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи, диплом доктора наук ДД №004699

Email: leonid_bilyi@ukr.net

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • математичне моделювання
  • електромеханіка
  • кібернетика
  • енергетика

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2015 р. по теперішній час – на посаді професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Білого Л.А.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О., Лучинський М.А. Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем. / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2021. – №1. – С.93-96.

Universal Methods of Analysys Models of Electrical Devices. Bilyi L., Shpak O. Study of Problems in Modern Science: New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions. Monograph – 2015. – pp. 485 -506.

Л. Білий, Я. Ковівчак Нова концепція конструювання трансформаторів. Технічні вісті, ІС (Польща). – 2015/1(41), 2(42). – С. 76 – 78.

Білий Л.А., Дутка Г.Я. Динамічна міжгалузева модель. Технічні вісті, 2016/43(1), 44(2).-С.67-68.

Білий Л.А., Дутка Г.Я. Метод аналізу складних динамічних систем. Вісник ХНУ (технічні науки). – 2016, №4.-С.32-34.

Білий Л.А., Шпак О.Л. Порівняльна характеристика трансформаторів з розгалуженою плоскою і просторовою магнітними системами. Новини енергетики. К: науково-технічний аналітичний журнал.-2016, №6.-С.16-20.

Білий Л.А., Дутка Г.Я. Проблеми використання інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки України. Технічні вісті. 2017/45(1), 46(2).-С.110-111.

Білий Л.А. Енергоефективність, екологічність, економічність – тренди сучасної електроенергетики. Львів. Технічні вісті. № 2(50). 2019. с.85-86.

Л.А.Білий, О.С.Поліщук, О.Л. Шпак, С.П. Лісевич. Аналіз періодичних процесів електроенергетичних пристроїв на основі матриці переходу станів. Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Серія: Електричні машини та телектромеханічне перетворення енергії.: Зб.наук.праць. -Харків: НТУ “ХПІ”. 2019. – №4. – 111-116 с.- ISSN 2409-9295.

Л.А. Білий, О.С. Поліщук, С.П.Лісевич, А.О.Поліщук.   Ферорезонансні режими роботи синхронних машин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – №3(1357). – С.51-56. – doi:10.20998/2409-9295.2020.3.

Патент № 104527 Україна МПК (2016/01), H02К 31/00 H02К 41/035 (2016/01) H02К 31/02 (2016/01) Безконтактна уніполярна машина та електромеханічний каскад машин / Л.А. Білий; Заявник і патентовласник Білий Л.А. – № А201310922; Зареєстровано 12.09.2013; Опуб. Бюлетень «Промислова власність» 25.01.2016, № 2.

Патент № 1171 46 України МПК (2018.01) Н02К 31/00. Безконтактна уніполярна машина з циліндричним якорем та електромеханічний каскад машин. /Білий Л.А.; Заявник і патентовласник Білий Л.А. – №А201605803; Зареєстровано 30.05.2016; Опубл. Бюлетень «Промислова власність» 25.06.2018, Бюл.12.

Патент на винахід України. Безконтактна уніполярна машина. №119527. Бюл №13. від 10.07.2019.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Study of Problems in Modern Science: New Technologies in Engineering, Advanced Management, Efficiency of Social Institutions. Monograph – 2015. – p. 753.

Bilyi L., Tsyhanchuk R. Modelling of periodic economic processes discrete in time. Bydgoszcz, 2017.-p.68-79

The acceleration of electron and lorentz equation. Bilyi L., Polishchuk O., Ramskyi A., Lisevych S. Actual problem of modern science. Monoaraph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. – 2019. – 342 p.

Навчальні дисципліни

  • Електронні пристрої електромеханічних систем
  • Моделювання електромеханічних систем
  • Моделювання процесів в електроенергетичних та електромеханічних системах

Підвищення кваліфікації, стажування

Стажування ХНУ наказ №139-КП від 1.06.2018 р. Довідка №89 від 30.06.2018

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Срібний знак Національного банку України (2015 р.)

Почесна грамота Верховної ради України (2008 р.)