Михайловський Юрій Броніславович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Базова вища освіта: Закінчив у 1994 р. Технологічний університет Поділля, механічний факультет, за спеціальністю «Машини та апарати текстильної, легкої промисловості і побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік».

Вчене звання: Доцент

У 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента ДЦ №010472

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 2000 р. захистив дисертацію у вченій раді КНУТД, Київ.

Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата технічних наук ДК № 005566.

Email: YuriyMikhaylovskiy@gmail.com

Ідентифікатори науковця

  • Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ZzxuuboAAAAJ)
  • Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/0000-0003-2615-7332)

Галузь наукових інтересів:

  • комп’ютерне моделювання машин і механізмів
  • механіка деформованого твердого тіла
  • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • технологія текстильних матеріалів

Досвід наукової і викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2001 р. по сьогоднішній день на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Михайловського Ю.Б.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Методи математичного орієнтування та динамічного планування в N-мірному просторі чинників еволюції фретинг-процесів / Ю.І. Шалапко, Ю.Б. Михайловський, М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 52–58.

Проектування молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 1. – С. 83–90.

Методика розрахунку технології та конструкції молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів легкої промисловості / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Hатания (Израиль), 9-25 сентяб.-2 октяб. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 22–25.

Методика розрахунку технологічних та конструктивних параметрів молоткового подрібнювального обладнання / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 2. – С. 41–45.

Розробка методу оптимізації топології та форми виробів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський. Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 4. – С. 5.

Визначення факторів, які суттєво впливають на ефективність проектування молоткового подрібнювача текстильних матеріалів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – Вип. 5. – С.163-166.

Моделювання процесу подрібнення полімерів у молотковому подрібнювачі / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2009. – № 4. – С. 73-78.

Переробка відходів натуральних шкір / М.Є. Скиба, О.М. Синюк, Ю.Б. Михайловський // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 3-19.

Використання програмного комплексу Impact для нелінійного динамічного аналізу методом скінченних елементів процесу подрібнення полімерних матеріалів у роторних дискових подрібнювачах / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, В. Заєць // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 134–139.

Розробка методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 122–128.

Комп’ютерні технології для наукових досліджень і розробка програмного забезпечення у Хмельницькому національному університеті / М.Є. Скиба, Г.Б. Параска, Ю.Б. Михайловський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7-13.

Математичне моделювання впливу геометрії шнека та кінематичних параметрів його руху на переміщення гранульованого полімеру в процесі лиття під тиском / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, А. Ю. Михайловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2015. – № 5. – С. 38-44.

Пат. 52092 Україна, МПК B 02 C 4/00. Подрібнювач / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201002293 ; заявл. 01.03.10 ; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15.

Пат. 53835 Україна, МПК B 02 C 4/00. Подрібнювач полімерів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко, В. В. Заєць ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201002332 ; заявл. 01.03.10 ; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.

Пат. 84689 Україна, МПК B 02 C 18/00. Дисковий подрібнювач / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, В. В. Заєць, А. В. Ковальчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201306083 ; заявл. 17.05.13 ; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20.

Патент 86667 Україна, МПК F16D33/00. Муфта з гальмівною рідиною/ Михайловський Ю.Б., Золотенко Е.О.; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201307652; заявл. 17.06.13; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1

Патент 107663 Україна, МПК В02С4/02 Голкофрезовий подрібнювач текстильних відходів. Михайловський Ю.Б., Золотенко Е.О., Заєць В.В., Михайловський А. Ю.; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201506545; заявл. 03.07.15; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12

Патент 127743 Україна, МПК B02C 2/00 B02C 4/30 Валковий подрібнювач. Синюк О.М., Золотенко Е.О., Михайловський Ю.Б. та ін.; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201800586; заявл. 22.01.18; опубл. 27.08.18, Бюл. № 16

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Системи автоматизованого проектування: лабораторний практикум для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 70 с.

Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Синюк О.М., Михайловський Ю.Б., Майдан П.С., Романець Т.П., Золотенко Е.О. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 46 с.

Наукові та інженерні методи проектування обладнання галузі: МВ до вивчення дисципліни: для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Ю. Б. Михайловський, П. С. Майдан, Е. О. Золотенко. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 116 с.

Навчальні дисципліни

  • Системи автоматизованого проектування в галузі
  • Наукові та інженерні обчислення на електронно-обчислювальних машинах
  • Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами

Підвищення кваліфікації

Хмельницький національний університет, 30.06.2018 р., Наказ №91

Основні види діяльності, досягнення

З 2001 р по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем