Кармаліта Анатолій Костянтинович

Посада: Професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, завідувач кафедри дизайну  

Базова вища освіта: Закінчив у 1973 р. Київський технологічний інститут легкої промисловості механічний факультет за спеціальністю «Машини та апарати легкої промисловості», кваліфікація «Інженер-механік»

Вчене звання: Професор кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат 12 ПР №008192

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 1985 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Московського інституту легкої промисловості, Москва.

Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ТН № 087564

Email: akarmalita89@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • автоматизація та роботизація галузі
  • графічний та промисловий дизайн
  • удосконалення навчального процесу

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2005 р. на посаді асистента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2006 р. по 1989 р. – на посаді старшого викладача, з 1989 р. по 2011 р. – на посаді доцента, з 2011 р. по теперішній час – на посаді професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

З 1989 р. по 1997 р. працює на посаді заступника декана механічного факультету, з 1999 р. по 2005 р. – на посаді заступника факультету бізнесу, з 2005 р. по 2012 р. – на посаді декана факультету бізнесу, а з 2013 р. по теперішній час – завідувачем кафедри дизайну.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., проф. Кармаліти А.К.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Кармаліта А.К., Поліщук А.О. Стан та перспективи застосування промислових роботів в легкій промисловості / Збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 квітня 2021р.), м.Київ – С. 123-126

Іnvestigation of energetic parameters of electro-hydraulic press equipment / A. K. Karmalita, D. M. Yakymchuk // Вісн. Чернігів. держ. технол. ун-ту. Серія : Техн. науки : наук. зб. – Чернігів : Вид-во ЧДТУ, 2010. – № 42. – С. 265–269.

Математична модель електрогідравлічного вирубу вального пресу консольного типу / А. К. Кармаліта, Д. М. Якимчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2010. – № 5. – С. 98-103.

Оптимізація електроприводу гідравлічних вирубних пресів / А. К. Кармаліта / / Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2010. – № 5, т. 2. – С. 52-55.

Дослідження силових характеристик плоского індукційно-динамічного двигуна / А. К. Кармаліта, Є. Р. Пильник, Д. В. Прибега // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2010. – № 5, т. 2. – С. 55-62.

Дослідження процесу вирубування отворів під металеву фурнітуру у виробах легкої промисловості / С. В. Чумакова, О. С. Поліщук, А. К. Кармаліта // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 5. – С. 34-41.

Дослідження джерел освітлення закладів готельно-ресторанних господарств / А. К. Кармаліта, Д. М. Якимчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2012. – № 4. – С. 236-242.

Полищук O.С., Прибега Д.В., Кармалита А.К. Определение усилия перфорации отверстий в деталях обуви легкой промышленности / Сolloquium-journal, 2019. – №3. – Part 1. – P.43-48.

Поліщук О.С. Кармаліта А.К., Бурмістенков О.П. Полімерні матеріали для виробництва виробів легкої промисловості та їх фізико-механічні властивості / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2018. – №2. – С. 134-140.

Поліщук О.С., Кармаліта А.К., Бурмістенков О.П. Дослідження пристрою з електромагнітним приводом для виконання операцій маркування та клеймування деталей одягу та взуття / // Вісник Херсонського національного технічного університету, 2018. – №4. – С. 277-288.

Поліщук О.С., Бурмістенков О.П., Кармаліта А.К., Солодєва Л.В. Аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості / // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка, 2018. – Вип. №62. – С. 57-66.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Новітнє обладнання галузі: МВ до вивчення дисципліни: для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / А.К.Кармаліта, О.С.Поліщук, С.І.Пундик – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 109 с.

Системи технологій в легкій промисловості :  лаборатор. практикум для студентів напряму підгот. “Економіка і підприємництво” / А. К. Кармаліта, О. М. Домбровська. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 49 с.

Кармаліта А.К. Монографія «Високоефективне пресове обладнання в легкі промисловості» – Хмельницький: ХНУ,2008р.- 164с.

Механічна технологія та обладнання вирубних операцій у легкій промисловості: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. К. Кармаліта. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 170 с.

Кармаліта А.К., Якимчук Д.М. Монографія «Сучасні напрямки розвитку електрогідравлічних вирубувальних пресів». – Херсон, 2013. – 147с.

Навчальні дисципліни

  • Механічна технологія та обладнання підприємств
  • Новітнє обладнання галузі

Підвищення кваліфікації, стажування

Природничо- Технологічного університету м. Бидгощ (Польша) з 06.05.18 р. до 12.05.18 р. Наказ № 108-КП, , від 05.05.2018 р.

Основні види діяльності, досягнення

З 2011 р. по теперішній час – професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

З 2013 по теперішній час – завідувач кафедрою дизайну

З 2004 по теперішній час – член Вченої ради університету