Поліщук Андрій Олегович

Посада: Аспірант та асистент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2019 р. Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.  

Email: polishchuka@khmnu.edu.ua    

Ідентифікатори науковця:

Профіль в Google Scholar

Профіль в ORCID

Профіль в Scopus

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизація та роботизація галузі,
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії,
  • адитивні технології, 3D – друк

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2020 р. на посаді асистента

Види і результати професійної діяльності викладача Поліщука А.О.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

А.О. Поліщук, М.Є. Скиба, С.П. Лісевич, О.Л. Ткачук. Переробка відходів полімерних матеріалів легкої промисловості у готові вироби з використанням адитивних технологій. Збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» (25-27 травня 2021). Луцьк.

Кармаліта А.К., Поліщук А.О. Стан та перспективи застосування промислових роботів в легкій промисловості / Збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 квітня 2021р.), м.Київ – С. 123-126

Polishchuk O.S., Skyba M.E., Polishchuk A.O., Lisevich S.P. Perspectives creation equipment for manufacturing of monofilament for 3d printing / Збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 квітня 2021р.), м.Київ – С. 119-122

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О., Лучинський М.А. Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем. / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2021. – №1. – С.93-96.

Mykola Skyba, Oleh Polishchuk, Vitalii Neimak, Taras Romanets, Andrii Polishchuk, Svitlana Lisevych and Maksym Luchynskyi. Analysis of force interaction between puncheon’s working tool and metal fittings at the stage of deformation of puncheon’s last conic part. Fibres and Textiles (Vlákna a textile). №4, Volume 27. 2020. – Р.102-105.

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О. Ферорезонансні режими роботи синхронних машин / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – №3. – С.51-56.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Неймак В.С., Поліщук А.О. Застосування технології 3D-друку у взуттєвій промисловості. Наукові нотатки. Луцький національний університет, 2019. – Випуск №67. – С.48-52.

Місяць О.В, Місяць В.П., Скиба М.Є., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О. Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефталату під час завантаження в роторні дробарки. / Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2018. – №6, Том 2 – С.34-38.

Polishchuk O. Device with two-coordinate movement system for impact perforation and marking of parts and products / О. Polishchuk, А. Polishchuk, N. Pyshcheniuk // Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia wybrane [Praca zbiorowa], AGH University of Sciences and Technology in Krakov, Poland, 2018. − P. 219-226.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Поліщук А.О. Перспективи застосування 3D-друку в легкій промисловості // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №4. – С.102-104.

Поліщук О.С., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О. Узагальнена класифікація філаментів для 3D-друку // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №6. – С.51-59.

Polishchuk O., Kruszelnicka W., Mrozinski A., Polishchuk A. Monitoring of photovoltaic installation with electric energy storage / Actual problems of modern science. Monograph – Bydgoszcz. – 2017. – P.781-792.

Переробка відходів полімерних матеріалів легкої промисловості у готові вироби з використанням адаптивних технологій/А.О. Поліщук, М.Є. Скиба, С.П. Лісевич, О.Л. Ткачук//Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції ” Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудуванні”, м. Луцьк . – с. 68-69

Перспективи створення обладнання для виготовлення монофіламенту для 3D друку/ О.С. Поліщук, М.Є. Скиба, А.О., Поліщук, С.П. Лісевич// Збірник Тез доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ресурсозберігаючі технології та обладнання”, К.: “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2021. – с. 119-122

Робот-маніпулятор з функцією 3D друку для виконання операція легкої промисловості/ А.О. Поліщук, М.Є. Скиба, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич// Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку”, Луцьк. 2020. – с. 71-72

3D PRINTING IN THE MANUFACTURE OF SEWING PRODUCTS/POLISHCHUK A., SKYBA M., POLISHCHUK O., MITSA V. // IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference,
20-23 October 2021, Khmelnytskyi (Ukraine). Khmelnytskyi National University, 2021. – p.112-114

PROSPECTS OF RECYCLING POLYETHYLENE TEREPHTHALATE WASTE INTO CONSUMABLES FOR 3DPRINTERS/ A. O. Polishchuk, M.Ye. Skyba, T. Tanski, O.S. Polishchuk// V Міжнародна науково-практична конференція “Мехатронні системи, інновації та інжиніринг”, К.: 2021, – с. 92-93

PROSPECTS OF USE OF «RPET» MATERIAL IN QUALITY OF RAW MATERIALS FOR 3D PRINTING/ A.O. Polishchuk, O.S., M.M. Rubanka// VI Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг», К.: – 2022, – с. 59

3-D принтер для друку гранулами та подрібненими відходами полімерних матеріалів/ А. Поліщук, М. Скиба// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених “Сучасні тенденції розвитку інженерії, технології та транспорту. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – с. 267-370

SHREDDING OF POLYMER WASTE OF LIGHT INDUSTRY/A. Polishchuk, M. Skyba, T. Tanski, O. Polishchuk, S. Lisevich//IX Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудуванні”, Луцьк: 2023, – с. 55-56

Навчальні дисципліни

  • Енергозабезпечення та енергоефективність промислових підприємств
  • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
  • Хімічна технологія та обладнання підприємств

Підвищення кваліфікації, стажування

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Експерт з акредитації освітніх програм. 11.10.19. Сертифікат

Сертифікат SolidWorks

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність – асистент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету