Синюк Олег Миколайович

Посада: Професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, проректор з наукової роботи університету  

Базова вища освіта: Закінчив у 1998 р. Технологічний університет Поділля механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент

У 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 02ДЦ № 015534

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

У 2018 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом доктора наук ДД № 007603

Email: synyukom@khnu.km.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • механіка рідини, газу та плазми
  • механіка деформованого твердого тіла

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1999 р. на посаді асистента кафедри машин і апаратів легкої промисловості; з 2002 р. – на посаді старшого викладача кафедри; з 2003 р. – на посаді доцента кафедри; з 2008 р. по 2012 р. – заступник декана заочного факультету Хмельницького національного університету; з 2012 р. по 2018 р. – заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету; з 2018 р. по теперішній час – на посаді професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету; з 2019 р. – на посаді проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету.

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Синюка О. М.

Основні наукові праці

Skyba M. Improvement of press-forms for polymeric items moulding / M. Skyba,O. Synyuk // Archives of foundry. Polish Academy of Sciences branch Katowice foundry commission, Katowice (Poland), 2004. − V. 4. − № 12. − P. 235-248.

O. Synyuk, T. Kulik, B. Zlotenko. Modeling a process of filling the mold during injection molding of polymeric parts / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, № 5/1 (89). − P. 70-77.

O. M. Synyuk, M. Ye. Skyba, B. M. Zlotenko Model of changing the stressed-deformed state of a polymer sheet during stretching / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019. – № 1. – P. 83-89.

О.М. Синюк, М.Є. Скиба. Експериментальне дослідження процесу утворення спаїв та впливу орієнтації спаїв на експлуатаційні властивості полімерних виробів / Вісник Хмельницького національного університету, 2005. − № 4. − Ч. 1. − Т. 2. − С. 245-248.

О.М. Синюк, М.Є. Скиба. Зменшення витрат електроенергії для частотно-імпульсних приводів / Вісник Хмельницького національного університету, 2013. − № 6. − С. 54-57.

М.Є. Скиба, О.М. Синюк. Структурно-механічна модель полімерних виробів, отриманих литтям під тиском / Вісник Хмельницького національного університету, 2014. − № 6 (219). − С. 27-33.

Синюк О.М. Математична модель анізотропних властивостей полімерних матеріалів / Вісник Хмельницького національного університету, 2015. − № 1 (221). − С. 12-19.

М.Є. Скиба, О.М. Синюк, А.Ю. Михайловський. Математичне моделювання впливу геометрії шнека та кінематичних параметрів його руху на переміщення гранульованого полімеру в процесі лиття під тиском / // Вісник Хмельницького національного університету, 2015. − № 5 (229). − С. 38-45.

Синюк О.М. Визначення пружних властивостей аморфно-кристалічних полімерів сферолітної структури / Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2016. − № 6. − C. 77-86.

Синюк О.М. Моделювання пружного відновлення струменя, що виходить з формуючої головки / Вісник Херсонського національного технічного університету, 2016. − № 4 (59). − С. 203-212.

Синюк О.М. Метод розрахунку ефективних пружних властивостей полімерів з орієнтованою структурою / Науковий журнал Чернігівського національного технологічного університету «Технічні науки та технології», 2016. − № 4. − С. 16-25.

Синюк О.М. Вплив тертя на об’ємну продуктивність переміщення відходів полімерного матеріалу в шнековому конвеєрі / О.М. Синюк // Міжнародний науковий журнал «Проблеми трибології», Хмельницький: ХНУ, 2016. − № 2 (80). − С. 89-96.

Синюк О.М. Моделювання процесу заповнення розплавом полімеру порожнини прес-форми з армуючими елементами / Вісник Хмельницького національного університету, 2017. − № 1 (245). − С. 251-257.

О.М. Синюк, А.Ю. Михайловський. Визначення ефективних пружних властивостей орієнтованих полімерів в поперечному напрямку / Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2017. − №6 (116). − С. 139-148.

Synyuk Oleh. Determination of rational structural parameters of device for polymer recycling / Scientific Journal of the TNTU, Ternopil : TNTU, 2017. − № 1. − P. 53-61.

О.Н. Сынюк, Т.И. Кулик. Расчет основных параметров устройства для переработки полимерных отходов / // Вестник Витебского государственного технологического университета, 2017. − № 2 (33). − C. 78-87.

Патент № 40108 А України, МПК А43 D65/00. Прес-форма для виготовлення підошв. / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк (Україна); Технологічний університет Поділля. – № 2000052957; Заявл. 24.05.00; Опубл. 16.07.01, Бюл. №6. – 2 с.

Патент № 39405 А України, МПК А43 D65/00. Спосіб виготовлення виробів з полімерних матеріалів. / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк (Україна); Технологічний університет Поділля. – № 2000074140; Заявл. 13.07.00; Опубл. 15.06.01, Бюл. №5. – 3 с.

Патент № 44081 А України, МПК B29 C45/27. Ливарна форма для термопластів. / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк (Україна); Технологічний університет Поділля. – № 2001042621; Заявл. 18.04.01; Опубл. 15.01.02, Бюл. №1. – 4 с.

Патент на корисну модель № 10263, Україна, МПК B29 C 45/73. Ливарна форма для пластмас / Синюк О. М., Кулік Т. І., Злотенко Б. М. − № u200503001; заяв. 01.04.2005; опубл. 15.11.2005; Бюл. № 11. − 2 с. Патент на корисну модель № 63705, Україна, МПК H02 P 27/04. Спосіб зменшення витрат електроенергії для приводів / Синюк О.М., Михайловський Ю.Б. − № u201004865; заяв. 23.04.2010; опубл. 25.10.2011; Бюл. № 20. − 2 с

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Бурмістенков О.П. Числові методи математичного моделювання в створенні технологічної оснастки для лиття виробів з полімерних матеріалів: монографія / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. − Хмельницький : ПП Ковальський В.В, 2002. − 148 с.

Бурмістенков О.П. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості: монографія / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, В.П. Коновал, І.В. Панасюк, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. – Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2007. − 255 c.

Synyuk O. Formation of the model of the polymer material structure during orientational drawig / O. Synyuk, M. Skyba, Т. Romanets // Actual problems of modern science [collective monograph], UTP University of Sciences and Technology in Bydgoszcz, Poland, 2017. − P. 395-413.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19.

Навчальні дисципліни

  • Проектування вузлів електропобутової техніки

Підвищення кваліфікації, стажування

Київський національний університет технологій та дизайну. 30.01.2017. Довідка 03-03/344.

Основні види діяльності, досягнення

З 2018 р. по теперішній час – академік Української технологічної академії.

З 2019 р. по теперішній час – проректор з наукової роботи університету.