Скиба Микола Єгорович

Посада: Ректор Хмельницького національного університету (2001-2021), Голова Вченої ради університету, професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Базова вища освіта: Закінчив у 1972 р. Київський національний інститут легкої промисловості механічний факультет за спеціальністю «Машини та апарати легкої промисловості», кваліфікація «Інженер-механік»  

Вчене звання: Професор, У 1997 р. отримав вчене звання професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, атестат професора 12 ПР АР №001280 У 2010 р. отримав звання член-кореспондента національної академії педагогічних наук України, диплом члена-кореспондента К №111

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

У 2004 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського університету технологій та дизайну, м.Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом доктора наук ДД №004119

Email: rector@khnu.km.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • машини легкої промисловості
  • переробка полімерних матеріалів
  • механіка деформованого твердого тіла
  • технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • організація та удосконалення навчального процесу

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1975 р. на посаді асистента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 1983 р. – на посаді доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 1997 р. по теперішній час – на посаді професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

З 1985 р. по 1995 р. працює на посаді декана факультету по роботі з іноземними студентами, з 1996 р. по 1999 р. – на посаді декана гуманітарно-педагогічного факультету, з 1999 р. по 2001 р. – на посаді проректора по навчальній роботі, з 2001 р. по теперішній час – на посаді ректора університету

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Скиби М.Є.

Основні наукові праці

Віртуальна виставка

Науковці Хмельниччини

ПЕРЕЛІК

Polishchuk O.S., Skyba M.E., Polishchuk A.O., Lisevich S.P. Perspectives creation equipment for manufacturing of monofilament for 3d printing / Збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 квітня 2021р.), м.Київ – С. 119-122

Скиба М.Є.Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів / М.Є. Скиба, О.М.Синюк // Вісник Хмельницького національного університету, 2015. – № 6. – С.54-62

Скиба М. Є. Математичне моделювання впливу геометрії шнека та кіне-матичних параметрів його руху на переміщення гранульованого полімеру в процесі лиття під тиском. / М.Є. Скиба, О.М. Синюк, А.Ю. Михайловський // Вісник Хмельницького національного університету, 2015. – № 5. – С.38-44

Скиба М.Є. Моделювання зміни надмолекулярної структури полімерних матеріалів при орієнтаційній витяжці / М. Є. Скиба, О.М. Синюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №6 (240). – С.45-50

Скиба М.Є. Перспективи діяльності Хмельницького національного університету в концепції стратегії його розвитку / М. Є. Скиба // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2016. – Спецвипуск. – С. 260-271

Synyuk O., Skyba M., Romanets T. Formation of the model of the polymer material structure during orientation drawig. Actual prodlems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. Bydgoszcz, Poland, 2017. – P.395-413.

Zozulia P., Pyshcheniuk N., Skyba M., Polishchuk O., Malec M. General classification of 3D printing. Actual problem of modern science. Monograph: editer by Musial J., Polishchuk O., Sorokatyi R. Bydgoszcz, Poland, 2017. – P.413-421.

Скиба М. Є. Розробка математичної моделі пластичної деформації поліетилену під дією валків профілю Рело / М. Є. Скиба, А. Ю. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету, – 2018. – №6. Т.2. – C.24-31

Місяць В.П., Місяць О.В., Скиба М.Є., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О. Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефталату при завантажені у роторні дробарки / Вісник Хмельницького національного університету, 2018. – №6. Т. 2. – C.45-51.

Стечишин М. С., Скиба М. Є., Студент М. М., Олександренко В. П., Лук’янюк М. В. Залишкові напруження в азотованих у тліючому розряді шарах конструкційних сталей // Міжнародний науово-технічний журнал «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – 2018. – № 3. – С. 96-101

Скиба М.Є., Старий А.Р., Гордєєв А.І., Гордєєв О.А.. Вібраційна машина для очистки забруднень потоком твердих часток та миття деталей при ремонті обладнання / Патент на корисну модель № 132837, МПК В08В 3/10 (2006.01); Заявл. 19.10.2018, Опубл. 11.03.2019, Бюл. №5.

Skyba M. Ye. Model of changing the stressed-deformed state of a polymer sheet during stretching / M. Ye. Skyba, O. M. Synyuk, B. M. Zlotenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu (ISSN 2071-2227), 2019. – № 1. – P. 83-89. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85065124591&doi=10.29202%2fnvngu%2f20191%2f4&partnerID=40&md5=DOI: 10.29202/nvngu/20191/4

Stechyshyn, M.S., Skyba, M.E., Sukhenko, Y.G., Tsepenyuk, M.I. Fatigue Strength of Nitrided Steels in Corrosion-Active Media of the Food Enterprises (2019) Materials Science https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075374236&doi=10.1007%2fs11003-019-00261-8&partnerID=40&md5=DOI: 10.1007/s11003-019-00261-8

Стечишин М. С. Фізико-хімічні властивості поверхневих шарів сталі 40Х після безводневого азотування в тліючому розряді / М. С. Стечишин, М. Є. Скиба, Н. М. Стечишина, А. В. Мартинюк, Р. С. Мардерович // Фізи-ко-хімічна механіка матеріалів. (http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2019-6u.pdf), 2019. – № 6. – С. 104-109.

Скиба М.Є. Безводневе азотування в тліючому розряді з незалежними параметрами процесу / М. Є. Скиба, М. С. Стечишин, М. В. Лук’янюк, В. П. Олександренко // Вісник Хмельницького національного університе-ту. – 2019. – № 2. – С. 11-16.

Skyba M.Ye., Oleksandrenko V.P., Stechyshyn M.S., Martynyuk A.V. Cavitation and erosion wear resistance of carbon structural steels / Problems of Tribology, 2019. – № 1. – Р.21-29.

Скиба М.Є., Стечишина Н.М. Корозійно-механічна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів / Харчова промисловість, 2019. – № 2. – С.97-106.

Скиба М.Є., Стечишина Н.М., Медведчук Н.К., Стечишин М.С., Люховець В.В. Безводневе азотування у тліючому розряді як метод підвищення зносостійкості конструкційних сталей / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2019. – № 5. – С.7–12.

Стечишин М.С., Скиба М.Є., Сухенко Ю.Г., Цепенюк М.І. Втомна міцність азотованих сталей у корозивно-активних середовищах харчових виробництв / Фіз.-хім. механіка матеріалів: міжнар. науково-технічний журнал, 2019. – Т.55, № 1. – С.125 – 129.

Misiats V., Skyba M., Polishchuk O., Rubanka M., Misiats O., Musial J. Analytical study of a device for loading of pet bottles in rotary crushers Actual problem of modern science. Monograph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. Bydgoszcz, Poland, 2019. – P.234-244.

Bilyi L., Skyba M., Polishchuk O., Ramskyi A., Lisevych S., Sniadkowski M. The acceleration of electron and lorentz equation. Actual problem of modern science. Monograph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. Bydgoszcz, Poland,- 2019. – P.174-178.

М.Є. Скиба, М.С. Стечишин, М.М. Лук’янюк, Н.М. Стечишина. Планування експериментальних досліджень процесу карбоазотування в тліючому розряді. Проблеми тертя та зношування, 2020. – №1 (86). – С. 78-86.

M.Ye. Skyba, M.S. Stechyshyn, M.M. Luk’yanyuk, A.V. Martynyuk, M.I. Tsepenyuk, V.A. Gerasimenko. Wear resistance and physicochemical properties of 12XH3A carbohydrated steel / Problems of Tribology, 2020. – № 1/95. – V.25 – Р. 7-15.

Actual prodlems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Olrh, Sorokatji Ruslan – 2017. -921 p. General Classification of 3D printing (Скиба М.Є., Поліщук О.С.). с. 413-422

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Скиба М.Є., Петко І.В., Бурмістенков О.П., Біла Т.Я. Електропобутова техніка: підручник для студентів вищих навчальних закладів/Скиба М.Є., Петко І.В., Бурмістенков О.П., Біла Т.Я. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 213 с. ISBN 978-966-330-281-2/Рекомендовано вченою радою університету. Лист №041/137 від 13.02.2017 р.

Skyba M. The acceleration the electron and Lorentz equation / M. Skyba, L. Bilyi, O. Polishchuk, A. Ramskyi, S. Lisevych, M. Sniadkowski // Actual problems of modern science [collective mono-graph], UTP University of Sciences and Technology in Bydgoszcz, Poland, 2019. − P. 174-413.

Скиба М. Є. Технологічне обладнання мініпідприємств з переробки продукції агропромислового комплексу. Навчальний посібник /М. Є. Скиба, М. В. Лук’янюк, М. С. Стечишин, В. П. Олександренко // Хмельницький : ХНУ, 2019.

Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби: науково-методичний посібник / Красильникова Г. В., Скиба М. Є., Білецька Г. А. – Хмельницький : ХНУ, 2019 – 199 с.

Навчальні дисципліни

  • Електропобутова техніка
  • Основи розрахунку і конструювання типових машин
  • Методика підготовки наукових праць
  • Наукові та інженерні методи проектування обладнання галузі

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет, посвідчення №66 від 25.05.2018 р.

Основні види діяльності, досягнення

З 1985 р. по 1995 р. – декан факультету по роботі з іноземними студентами

З 1996 р. по 1999 р. – декан гуманітарно-педагогічного факультету

З 1999 р. по 2001 р. – проректор по навчальній роботі університету,

З 2001 р. по теперішній час – ректора університету

З 2001 р. по теперішній час – голова вченої ради університету

З 2006 р. по 2016 р. – депутат Хмельницької обласної ради, голова постійної комісії з питань розвитку науки, освіти, культури, молоді, спорту та туризму

З 2001 р. по теперішній час – голова Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Хмельницької області

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Знак «Винахідник СРСР» (1985 р.)

Знак «Відмінник освіти України» (1994 р.)

Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України” (1999 р.)

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002 р.)

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.)

Почесний знак Комітету з фізвиховання і спорту МОН України (2002 р.)

Медаль «За особистий внесок у співробітництво між навчальними закладами» (2003 р.)

Диплом «Золота фуртуна» (2004 р.)

Орден «За заслуги» ІІІ ст. (2009 р.)

Медаль «Григорій Сковорода» (2012 р.)

Відзнака «За заслуги перед Хмельниччиною» (2012 р.)

Державна премія України в галузі науки і техніки. (2014 р.)

8 грудня 2014 р. на спільному засіданні МОН і НАН України відбулося вручення державних премій в галузі науки і техніки. Серед науковців, які здобули премію, з рук президента Президії НАН України Б. Є. Патона був ректор Хмельницького національного університету д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук М. Є. Скиба.

До ювілею науковця, ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора, академіка Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатизації, Української академії економічної кібернетики, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Миколи Єгоровича Скиби наукова бібліотека презентує